fudcon_india team meeting minutes - 2011-10-14

fudcon_india.2011-10-14-13.15.html